• Regulamin

Regulamin

W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku i uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się, przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Domek wynajmowany jest na doby.
 2. Rezerwacja dotycząca wynajmu domku następuje w momencie wpłynięcia zadatku na wskazane konto. Potwierdzenie rezerwacji domku następuje po wpłaceniu zadatku w wysokości 30% wartości pobytu. W przypadku braku wpłaty w terminie 3 dni wstępna rezerwacja zostaje anulowana. Zadatek jest bezzwrotny, chyba że strony ustalą inaczej. Pozostałe 70% wartości pobytu należy wpłacić do 7 dni przed przyjazdem. W przypadku dokonywania rezerwacji w okresie poniżej 7 dni przed przyjazdem, wymagana jest pełna opłata za pobyt, płatna w dniu rezerwacji. W przypadku rezygnacji z pobytu całość dokonanej wpłaty nie podlega zwrotowi.
 3. Pobyt w domku rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.
 4. Pobierana jest opłata za sprzątanie końcowe w wysokości 100 zł. 
 5. Zameldowanie do godziny 22.00 jest bezpłatne. Po godzinie 22.00 może obowiązywać dodatkowa opłata 40 zł.
 6. Możliwość opuszczenia domku po godzinie 10.00 należy uzgodnić z zarządcą domku . Przedłużenie pobytu wbrew decyzji zarządcy skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości ceny kolejnej doby pobytu.
 7. W domku obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00.
 8. Zachowanie gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi zarządca domku ma prawo go wymówić w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. Zarządca nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 9. Dbając o kameralność obiektu i komfort gości,obowiązuje całkowity zakaz przyjazdu (odwiedzin) większej liczby osób niż zakładała to rezerwacja. W przypadku zwiększenia ilości osób na całym pobycie, po dokonaniu już wcześniejszej rezerwacji, obowiązuje dopłata 100zł / os. / dobę. Na pobyt większej liczby gości zgodę musi wydać zarządca domku.
 10. Do zameldowania wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 11. Goście w dniu przyjazdu otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, który zobowiązani są zwrócić zarządcy domku w dniu wyjazdu. W przypadku zagubienia lub ich zniszczenia goście ponoszą opłatę w wysokości 50 zł .
 12. Zwierzęta nie są akceptowane. Obsługa domku ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu .
 13. Przedmioty pozostawione przez gościa po opuszczeniu domku na prośbę gościa mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany przez niego adres. W innym przypadku, po trzech dniach od daty wyjazdu gościa z domku, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 15. Najemca nie może użyczać lub oddawać domku w podnajem innym osobom.
 16. Na posesji wyznaczono parking niestrzeżony. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony środek lokomocji ani znajdujące się w nich mienie.
 17. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas wypoczynku w wynajmowanym domku. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą spoczywa na Najemcy.
 18. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody, spowodowany problemami w centrali wodociągów i brakiem dostępu prądu, spowodowany problemami w elektrowni lub czynnikami atmosferycznymi.
 19. Przy każdorazowym opuszczeniu domku prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem domku (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie o wynajęty domek, o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zamykanie okien i zakręcanie wody.
 20. W domku obowiązuje zakaz palenia tytoniu (lub innych używek) . Obowiązuje zakaz palenia w kominkach produktami innymi niż jest to zalecane przez wynajmującego. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych podczas całego okresu trwania wynajmu należy do Najemcy. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości Najemcę.
 21. Obowiązuje zakaz palenia ognisk na terenie obiektu, do tego celu należy użyć grilla lub wędzarni (dostępne jest drewno, węgiel drzewny we własnym zakresie).
 22. Odpalanie fajerwerków na terenie obiektu jest surowo zabronione. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Najemca zostanie obciążony karą grzywny w wysokości 500 zł.
 23. W dniu zameldowania pobierana jest kaucja gwarancyjna w wysokości 500 zł , która zostanie zwrócona w ciągu 5 dni na Państwa konto. Kaucja służy do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez Najemcę podczas pobytu. Jeżeli kaucja nie rekompensuje powstałej wierzytelności, Najemca zobowiązany jest do pokrycia pozostałej części kosztów usunięcia szkody.
 24. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w domku należy zgłaszać natychmiast obsłudze. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie domku, zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta.
 25. W dniu wyjazdu obsługa domku sprawdza stan pomieszczeń w obecności gościa. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez obsługę przy odbiorze domku będą rozwiązywane na drodze porozumienia z gościem przed jego odjazdem. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej. Sądem właściwym jest Sąd przy siedzibie wynajmującego.
 26. Wynajęty domek należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu (każdy domek zawiera odkurzacz Electrolux, zestaw do sprzątania). Nie stosowanie się do tego zalecenia, skutkuje dodatkową opłatą za gruntowne sprzątanie domku w wysokości 500 zł.
 27. Goście domku w dniu wyjazdu zobowiązani są wyrzucić śmieci do pojemników wskazanych przez obsługę.
 28. Późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd gościa z przyczyn niezależnych od zarządcy domku nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.